Ondertekening Uitvoeringsovereenkomst BIZ Kennemerlaan

Ondernemers aan de Kennemerlaan werken tezamen met bureau Stad & Co en de gemeente Velsen aan de oprichting van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dit traject is in juni 2020 gestart en is begin volgend jaar afgerond. Inmiddels is de stichting BIZ Kennemerlaan opgericht en is er een BIZ-actieplan opgesteld door de ondernemers.

Ondertekening.

Op donderdag 22 oktober 2020 tekenden Marcel Smit, de voorzitter van het oprichtingsbestuur BIZ Kennemerlaan en wethouder Jeroen Verwoort de Uitvoeringsovereenkomst BIZ Kennemerlaan.

Inmiddels zijn er drie Bedrijveninvesteringszones (BIZ) ingevoerd in Velsen, namelijk in havengebied IJmuiden en in het centrum van IJmuiden en Santpoort-Noord. Het winkelgebied aan de Kennemerlaan staat nu op het punt om een vierde BIZ te worden. Ondernemers zien namelijk graag dat er meer in het gebied wordt geïnvesteerd en dat de samenwerking wordt versterkt, met als doel het winkelgebied Kennemerlaan aantrekkelijker en economisch sterker te maken. De uitgevoerde informele draagvlakpeiling en ondernemersbijeenkomsten in 2020 bevestigen dit beeld en hebben geleid tot de oprichting van stichting BIZ en het opstellen van een BIZ-plan.

Wat doet een BIZ.

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsomgeving. De ondernemers betalen hiervoor een BIZ-bijdrage aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst vervolgens volledig ter beschikking aan Stichting BIZ Kennemerlaan. Door gebruikmaking van de mogelijkheden van de Wet BIZ kan worden voorkomen dat bepaalde ondernemers wel profiteren maar niet mee betalen (zogenaamde ‘freeriders’) aan de collectieve activiteiten. Om winkelgebied Kennemerlaan aantrekkelijker en economisch sterker te maken, is het BIZ-actieplan gericht op de volgende doelstellingen:

  • het structureel samenwerken met diverse stakeholders in en om de Kennemerlaan;
  • verbeteren van de uitstraling van de straat;
  • verbeteren van de bereikbaarheid/vindbaarheid van de laan;
  • promotie en profilering van een bijzonder stukje IJmuiden: winkelgebied Kennemerlaan;
  • samen investeren in een schoon, heel, veilig en aantrekkelijk gebied;
  • gezamenlijk optrekken voor de transformatieopgave.

De BIZ-traject Kennemerlaan is in juni 2020 gestart en zal begin volgend jaar worden afgerond. De BIZ is een feit als de helft van de ondernemers heeft gestemd en minstens twee derde daarvan vóór heeft gestemd. Deze stemming wordt in februari 2021 gehouden. De oprichting van de BIZ Kennemerlaan wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord- Holland.

Het oprichtingsbestuur bestaat uit Marcel Smit (voorzitter), Bo Stokman (secretaris), Niels van den Berg (penningmeester), Cor van Zonderen (algemeen bestuurslid), Kora van Eikeren (algemeen bestuurslid) en Dyantha van der Waal (algemeen bestuurslid).